تفکیک پسماندهای پزشکی در ۹۰ درصد مراکز پزشکی خراسان جنوبی حل شد

You are here: